CHỨNG TÍCH


CHỨNG TÍCH



Ta khách tình si bốn phương

Ghé đêm Phan Thiết vô thường

Nữa vầng trăng khuya khoắt  lạnh

Tình sử trôi dòng khói sương


Sóng triều  nhạt  nhòa đáy  mắt

Bỗng  trầm  một  khúc  Mộng  Cầm

Ngẩn  ngơ ta thành hạt  cát

Đọa đày ánh  lữa  lưu  dân


Chứng  tích  mà  chi  lầu  xưa

Cao sang  một  thời  cũng  hết

Dấu  xưa vạch  cỏ  đi  tìm

Cuốc  kêu  vầng  trăng oan  nghiệt


Nơi đây  trời cao bể  rộng

Nơi đây    giọt máu  câu  thơ

Nơi đây    nghĩa ân  bất  tử

Vĩnh  hằng cầm mộng  chơ  vơ