XÁC THƠ

 

 

 

 

X Á C    T H Ơ

 

 

 

Ngồi buồn

 

Cắn móng chân mình

 

Lim dim con mắt

 

Giật mình

 

Nhai thơ

 

Bây giờ không chỉ là mơ

 

Những câu thơ cũ xác xơ nhai mình

 

 

11-1-2011